Europa, Nederland, Transport

Voorbereiding gunning nationale spoorconcessie in Nederland

In een land dat zo dichtbevolkt en verstedelijkt is als Nederland, is het spoorwegsysteem een essentieel onderdeel van de mobiliteitsinfrastructuur. Rebel is betrokken bij de gunning, evaluatie en verbetering van opeenvolgende Nederlandse spoorconcessies.

Uitdaging

Binnen de mobiliteitsinfrastructuur moet de trein de meest aantrekkelijke optie zijn, terwijl tegelijkertijd zorgvuldig moet worden omgegaan met het geld van de belastingbetaler. Dit vereist een zorgvuldige afweging van doelstellingen, kwaliteitseisen en prestatiemanagement.

Aanpak

Al meer dan tien jaar adviseert Rebel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over hoe publieke doelstellingen kunnen worden behaald door afspraken te maken over te leveren prestaties met de Nederlandse Spoorwegen. We waren nauw betrokken bij de voorbereiding en gunning van de HRN-concessie voor de periode 2015-2025. In 2019 evalueerden we in hoeverre de gewenste resultaten waren bereikt. In 2020 adviseerden we over de te behalen doelstellingen en de contracteringsstrategie voor de volgende onderhandse concessieverlening waartoe het ministerie heeft besloten.

We hebben de uitdagingen waarmee het spoorwegsysteem wordt geconfronteerd onder de loep genomen en we hebben onze inzichten uit de vele projecten die we in de spoorwegsector uitvoeren gebundeld.

We hebben best practices uit regionale aanbestedingen en opgedane ervaringen geïdentificeerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Samen met het ministerie als opdrachtgever zochten we afstemming met regionale vervoersautoriteiten en ProRail (als infrastructuurbeheerder). Na de afronding van deze fase werken we verder aan de opstelling van het programma van eisen.

“Het is fantastisch om te zien dat we met Rebel en onze samenwerkingspartners in staat zijn om de inhoudelijke uitdagingen in spoorsystemen te vertalen naar beleidsmatige opties waar het ministerie daadwerkelijk verder mee kan.” – Stijn Minderhoud

Het realiseren van een concessieverleningsproces dat is gebaseerd op kwaliteitsverbetering en een zo groot mogelijke publieke waarde.

Rebels

Contact person Projectteam