Europa, Nederland, Gebiedsontwikkeling

Plan van aanpak voor het investeren in Nederlands drinkwater

Vitens – Nederlands grootste drinkwaterbedrijf – stelt jaarlijks een investeringsplan (IP) voor de komende 10 jaar op voor het hele verzorgingsgebied. Het IP bepaalt niet alleen de investeringsbehoefte, maar ook de financieringsbehoefte, en moet dus een betrouwbare schatting geven.

Uitdaging

Op basis van Rebel’s eerdere evaluatie van de totstandkoming van het IP, heeft Vitens ons ingeschakeld om de kwaliteit van het IP te verbeteren en het proces van het opstellen van het IP te optimaliseren.

Aanpak

Rebel heeft het proces van het opstellen van het IP in kaart gebracht en gekeken welke onderdelen verbeterd kunnen worden. Samen met Vitens hebben we het einddoel uitgewerkt om het IP dat in 2023 opgesteld wordt op ‘auditeerbaar niveau’ te brengen. Aan de hand van dit einddoel hebben we met het Vitens-team de concrete stappen gedefinieerd die nodig zijn om dit te realiseren als het gaat om het proces van opstellen van het IP, de volwassenheid van het assetmanagementsysteem en de kostendeskundigheid en eenheidsprijzen. Vervolgens hebben we gewerkt aan de implementatie daarvan. Tevens hebben we gezorgd voor draagvlak bij directie en management voor het verbeteringstraject. Bij de afsluiting van deze opdracht hebben we voor alle werkstromen duidelijke roadmaps van activiteiten voor het komende jaar opgesteld.

Het was belangrijk dat er meteen een goede samenwerking was met het Vitens-team. Dankzij onze coaching kan het team nu zelfstandig verder.

We moesten draagvlak creëren onder medewerkers, management en directie en ze actief betrekken bij het proces om de veranderdoelstellingen ook op organisatorisch vlak te waarborgen. Onze inzet was erop gericht om Vitens zo snel als mogelijk in staat te stellen zelfstandig het verbetertraject uit te voeren.

“Er is niets mooiers dan zo nauw samenwerken met een klant dat je als collega’s aanvoelt en grote sprongen van verandering realiseert en echte impact levert.” – Kimmo Oostermeyer

Verbetering en professionalisering van het Vitens-investeringsplan, het proces van totstandkoming, en de organisatie en medewerkers.

Rebels

Contact person Projectteam

Heb je een vraag over dit project?

Maak connectie met Kimmo