Ondersteuning van Rebel bij behalen van subsidie voor de verbetering van haventerminal in Gent

Rebel ondersteunde de Deense rederij DFDS Seaways NV, een belangrijke schakel in de multimodale transportas die loopt van Scandinavië naar Zuid-Europa en tot in Turkije, bij het indienen van een projectvoorstel voor het verkrijgen van een Europese subsidie ter bevordering van multimodale verbindingen in overeenstemming met de initiatieven van ‘Europa in beweging’. Resultaat: 2.155.400 euro.

In mei 2018 lanceerde de Europese Commissie een projectoproep aan alle EU-lidstaten waarbij er 421 miljoen euro ter beschikking werd gesteld voor investeringen in belangrijke projecten die de mobiliteit voor burgers en bedrijven zouden verbeteren. In totaal werden er 69 projecten geselecteerd die gericht zijn op het bevorderen van digitalisering, het veiliger maken van wegen en het bevorderen van multimodale verbindingen in overeenstemming met de initiatieven van ‘Europa in beweging’. Deze 69 projecten werden geselecteerd en ondersteund via de Connecting Europe Facility (CEF), het financiële subsidiemechanisme van de EU ter ondersteuning van de ontwikkeling en verbetering van de Europese infrastructuur.

De Deense rederij DFDS Seaways NV schakelde Rebel in voor het indienen van een projectvoorstel dat gericht is op de verbetering van de capaciteit en de efficiëntie van een bestaande terminal in de haven van Gent. Vanuit onze logistieke marktkennis werd het marktfalen aangetoond en de bijhorende kosten-batenanalyse uitgewerkt, waarin werd onderbouwd dat de herontwikkeling en uitbreiding van de terminal een noodzakelijk element is in de modal shift naar andere vervoerswijzen, maar zonder bijkomende steun niet haalbaar is.

Essentiële schakel

DFDS Seaways is de enige roro-operator in de haven van Gent die dagelijks diensten aanbiedt met Göteborg. DFDS exploiteert hiervoor de multimodale terminal gelegen aan het Mercator-dok in de haven. De terminal is met het achterland verbonden via de binnenvaart, het spoor en de weg. De terminal wordt ook steeds meer ingezet voor het groeiende intermodale containertransport tussen het plaatselijke hinterland en de deep sea terminals in Antwerpen en Rotterdam.

North Sea Port investeerde eerder in de uitbouw van de multimodale infrastructuur met een capaciteitsverbetering van de nautische toegang (extra grote sluis) en een geplande verbetering van de toegang tot het spoor (uitbreiding van de sporen bij de rangeerstations in het havengebied). Om de effectiviteit van deze verbeteringen aan zee- en landzijde te waarborgen bleek het essentieel dat DFDS, als single roroterminal operator in de haven, ook zijn terminal verder ontwikkelt en uitbreidt, om meer capaciteit te genereren voor de afhandeling van grotere roroschepen, om meer gecombineerde spoordiensten te ontwikkelen en om meer containers te consolideren die op binnenvaartschepen worden vervoerd tussen het directe achterland en de deep sea terminals in de belangrijkste havens van Antwerpen en Rotterdam.

Bij het uitwerken van de visie en financiële haalbaarheid bleek dus dat de uitbreiding van de terminal een essentiële aanvulling is op de capaciteitsverbetering van de maritieme en spoorwegtoegang van de haven, maar anderzijds ook dat extra financieringsmiddelen nodig waren ter ondersteuning van de initiële investeringen om de terminalcapaciteit op elkaar af te kunnen stemmen en de nodige capaciteit te kunnen creëren voor de ontwikkeling van multimodale vervoersalternatieven, die op hun beurt aanzienlijke besparingen op de vervoerskosten voor de economie zouden kunnen opleveren.

Goede relevantie en hoge kwaliteit

Dankzij Rebels logistieke marktkennis en ervaring met de methodiek, werd de financiële haalbaarheid van het project op een realistische manier gekaderd en beargumenteerd. De jury was dan ook van mening dat de belangrijkste kracht van het project de zeer goede relevantie ervan is omdat het betrekking heeft op het kernnetwerk maritiem/IWWW-haven en voldoet aan de eisen van het werkprogramma, met name het verbeteren van de infrastructuur van de haven voor gecombineerd vervoer. De jury oordeelde eveneens dat de positieve sociaal-economische voordelen duidelijk naar voren werden gebracht in de resultaten van de kosten-batenanalyse en dat de kwaliteit van het voorstel zeer hoog lag, aangezien het duidelijk en vanuit technisch oogpunt logisch werd opgebouwd. De positieve beoordeling resulteerde in een gevraagde ondersteuning van 20 procent van de totale investering, oftewel 2.155.400 euro.

DFDS is uiteraard zeer tevreden met dit resultaat, en benadrukt het aandeel van Rebel in dit projectvoorstel: ‘DFDS Seaways heeft onlangs beroep gedaan op Rebel voor een dringende opdracht. Rebel gaf ons de nodige expertise en professioneel advies. Het resultaat was een goed doordacht en feitelijk sterk rapport dat ons de nodige toegevoegde waarde gaf voor een sterke business case’, aldus Maarten Manhaeve, Business Development Manager bij DFDS.

Lees meer over onze ervaring met havenprojecten