Sociaal

Hoe maken we ons onderwijssysteem, de (school)huisvesting, reclassering en jongerenwerk toekomstbestendig? Rebel geeft de sociale sector hierover advies.

Benen van kinderen op schoolpleinbankje

Ontwikkelingen sociale sector: in het kort

Gemeenten hebben in Nederland de taak gekregen om het sociaal domein vorm te geven. Door decentralisaties van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet staan ze aan de lat om ondersteuning dicht op de leefwereld van bewoners te organiseren. Kwaliteit en efficiëntie moeten hand in hand gaan. Geen kleine opgave. Het vraagt om visie, innovatie, daadkracht en een gezonde dosis boerenverstand. Wij koppelen onze inhoudelijke kennis en ervaring aan gedrevenheid en de intrinsieke wens om de wereld net even beter te maken.

Voetgangers op zebrapad
Wijkteams

Wijkteams zijn het gemeentelijke antwoord op de ambities in het sociale domein. In gebiedsteams wordt een integraal aanbod aan ondersteuning geboden, dichtbij de leefwereld van de burger. Gemeenten kiezen voor verschillende strategieën om dit vorm te geven. Soms georganiseerd binnen de gemeentelijke organisatie, soms juist helemaal daarbuiten. Welk sociale-sector-advies werkt het beste? Waar moet je aan denken, wat moet je regelen en hoe doe je dit verstandig? Wij helpen bij de inrichting, vormgeving en evaluatie van wijkteams. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij de feitelijke implementatie van het beleid.

Jonge vrouw legt hand op knie van oude vrouw
De burger centraal

De participatiesamenleving krijgt stilaan vorm. We verwachten meer initiatief van de samenleving. Gemeenten zoeken naar een nieuwe rol, waarbij ze meer kaders stellen en minder sturen op de uitvoering. Dit is een behoorlijke opgave. Niet alleen vraagt dit van gemeenten om zichzelf opnieuw uit te vinden, maar ook bewoners, (sociaal) ondernemers en andere partners moeten wennen aan deze nieuwe rol. Wij ondersteunen gemeenten en ondernemers bij het pakken van deze nieuwe rollen.

Kind steekt hand op in klaslokaal
Goed onderwijs

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en zetten ons met hart en ziel in om het onderwijs in Nederland een duwtje in de rug te geven. Of dat nu gaat over het slim aanbesteden van nieuwe schoolgebouwen, het opstellen van een businesscase voor een talentenprogramma of een kosten-batenanalyse van voorschoolse opvang. Allemaal vragen waar we ons over buigen. Belangrijker misschien nog dan onze werkzaamheden voor gemeenten en partners is onze eigen Rebel Junior Academy. Iedere week geven Rebels bijles aan kinderen van groep 7 en 8 uit Rotterdam Zuid.

Re-integratie & resocialisatie

Onze kijk op straffen verandert. Het aantal mensen in detentie daalt sterk; er worden meer straffen in de maatschappij uitgevoerd. Re-integratie en resocialisatie krijgen meer nadruk, en veiligheid wordt steeds vaker in samenhang met zorg gezien. Goede samenwerking tussen het strafrechtelijk domein, de psychiatrie, gehandicaptenzorg, reclassering, de arbeidsmarkt en gemeenten wordt daarmee belangrijk. Dit brengt organisatie-, samenwerkings- en bekostigingsvraagstukken met zich mee. Wij pakken deze complexe vraagstukken op.