Duurzaamheid

Rebel geeft duurzaamheidsadvies aan bedrijven en overheden. We dragen bij aan oplossingen voor de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaam watergebruik, slimme afvalscheiding en recycling.

Bouwvakker op een dak van zonnepanelen

In het kort

In 2050 delen we de wereld met circa 9 miljard bewoners – met een snel toenemende levensstandaard. Dat is natuurlijk positief. Het zorgt echter ook voor een toenemende vraag naar water en energie en dat resulteert in meer afval en uitstoot. Een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening vraagt om een kentering. In de manier van denken en werken. Bij Rebel hebben we van nature een niet-traditionele aanpak: we zwemmen graag tegen de stroom in. Onze creativiteit is meer dan ooit nodig om richting CO2-neutraliteit van de energievoorziening te bewegen en ‘van gas los’ te komen. Met vernieuwende samenwerkingsmodellen, businesscases, financieringsstructuren en alternatieve verdienmodellen komen we tot innovatieve oplossingen.

 

Huis begroeid met groen
Verduurzamen gebouwde omgeving

Een belangrijke uitdaging is om gemeenten, woningcorporaties, warmteleveranciers en andere belanghebbenden optimale keuzes te laten maken in de warmtetransitie. We helpen gemeenten in het kader van de Transitievisie Warmte met de vraag waar te beginnen met de transitie, en welke gebieds- en gebouwgebonden oplossingen daarbij te betrekken. We werken graag mee aan concrete plannen voor het realiseren van warmteprojecten die zich nog in de ontwikkelfase begeven, zoals nieuwe warmtenetten met duurzame warmtebronnen. Zo ondersteunen we diverse woningcorporaties om te komen tot een aansluitovereenkomst met een warmteleverancier of een brede verduurzamingsstrategie. Onze uitgebreide kennis van de energiesector, circulariteit, businesscases en impactberekeningen, financiering en structurering van de samenwerking tussen publieke en private partijen komt daarbij uitstekend van pas. Wij verzorgen ook trainingen over financiering van het verduurzamen van de gebouwde omgeving en geven beleidsadvies over de warmtemarkt.

Kind hangt uit autoraam
Duurzame energie opwekken

Wind, zon en geothermie zijn leidende bronnen voor toekomstige productie van duurzame energie. We helpen initiatiefnemers met het opstellen van de businesscase en het financieren van deze duurzaamheidsprojecten. Variërend van een kleinschalig windproject tot een grootschalig geothermieproject. Innovatieve financiering bijvoorbeeld in de vorm van burgerparticipatie maakt altijd deel uit van onze projecten die gericht zijn op duurzaam investeren.

Meer lezen over de duurzame energie- en warmteprojecten die Rebel heeft afgerond de afgelopen tijd? Bekijk of download deze interactieve PDF en leer meteen het team beter kennen.

Lege drankblikjes
Duurzaamheidsadvies over circulaire economie

In de circulaire economie bestaat afval niet meer; het is een waardevolle grondstof geworden. De sector heeft innovatie, samenwerking en duurzaamheidsadvies nodig om deze transitie voor elkaar te boksen. Daarnaast zien we dat het bedrijfsleven een onmiskenbare rol speelt in deze transitie als motor voor innovatie en opschaling. Rebel loopt voorop in deze beweging, kent de markt en spreekt de taal van zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Door het aanbrengen van financiële prikkels ontstaat de juiste verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden, bedrijven en burgers. Het resultaat: veel meer waarde halen uit afval dan nu het geval is. Concreet brengt Rebel expertise in over circulair inkopen, het versnellen van ketensamenwerking en duurzaam investeren in circulaire businesscases.

Duurzaamheidsstrategie voor bedrijven

Duurzaamheid is de laatste jaren mainstream geworden. Veel bedrijven zoeken naar manieren om hun duurzaamheidsambities om te zetten naar concrete acties en hun bedrijf echt in transitie te brengen. Rebel combineert haar kennis van de financiële kant van duurzaamheid en haar inzicht in bedrijfsvoering met haar vermogen mensen te mobiliseren. Door deze ‘harde’  en ‘zachte’ kant te combineren zorgen we voor een aanpak die werkt.

 

Zakenvrouw loopt door regenplas
Klimaatadaptatie

Heftige regenbuien, een stijgende zeespiegel, lange periodes van extreme droogte: het veranderende klimaat is een uitdaging, niet alleen voor bestaande (stedelijke) infrastructuur en de landbouw. De vraag hoe we stad en land inclusief de bewoners meer ‘resilient’ kunnen maken, speelt in veel gemeentes en organisaties. Klimaatoplossingen zijn per definitie grensoverschrijdend en samenwerking is daarvoor noodzakelijk.

Wij helpen bij het structuren van de vraag, organiseren samenwerking tussen partijen, en analyseren het probleem en de risico’s. Naast de economische argumenten in de afweging tussen verschillende oplossingen, leveren we ook de inhoudelijke expertise –zoals het uitdenken van klimaatmaatregelen. We brengen de analyse nog een stap verder en kijken naar de verdeling van de kosten en baten per stakeholder, stellen businesscases op en bedenken effectieve governance-structuren. Zo dragen wij bij aan het versterken van de ‘resilience’ van Nederland – en ook daarbuiten.